ГАРАНЦИЯ за КАЧЕСТВО

ГАРАНЦИЯ за КАЧЕСТВО

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я   НА РЪКОВОДСТВОТО НА “БЕЛАСИЦА” АД  ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО

Сертификат DAS 10867968/2/Q

      В условията на непрекъснато увеличаваща се конкуренция , на стесняващ се пазар и чести промени в нормативните изисквания, ръководството и екипа на фирмата си поставят следните цели:

   1. Изпълнение на всички изискванията на нормативните документи, касаещи дейността и изпълнение на поетите ангажименти към клиентите и останалите заинтересовени лица.

    2. Постоянно подобряване на  Система за управление на качеството на основата на  ISО 9001:2015, осигуряваща подобряване на организационната дейност на фирмата и изпълнение на регламентираните и прогнозирани изисквания на потребителите и да изпълнява и поддържа изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.

     3. Пускане на пазара и в действие на водомери с оценено  съответствие 

     4.  Изграждане и утвърждаване на представата за фирмата като отговорна и загрижена за клиентите чрез:

- предлагане на нови, отговарящи на последните тенденции в сектора продукти

- индивидуално решаване и конфигуриране при изпълнение на проектите

- разширяване на гаранционното и извънгаранционно обслужване чрез нови отношения с партньори и подизпълнители

- въвеждане на нови технологични решения с икономически ефект

- системно информиране и обучаване за новите предимства на възможно широк кръг партньори и клиенти

    За постигане на тези цели ръководството на “БЕЛАСИЦА” АД разработва политика по качеството, която е равнозначна неизменна част от цялата политика и стратегия на фирмата на последователно въвличане в процесите на усъвършенстване на всички сътрудници и заинтересовани   

 

        НАШИТЕ РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ:

    На централно място в нашите ръководни принципи ние сме поставили успеха на клиентите ни, на нашите сътрудници и чрез това на нашето дружество.

  Ние желаем да създадем за нашите клиенти, а също за нас предимство пред конкуренцията в областите на:

  - стопанската изгода,

   - качество и надеждност,

- гарантирано обслужване

- индивидуални решения и проекти

   Откритите грешки и несъответствия  се отстраняват , както и причините за възникването им. Избягването на грешки има предимство пред отстраняването на грешките.

   Квалификацията, информираността и мотивацията на нашите сътрудници са основни предпоставки за успеха на организацията.

                                                                                 ИЗП.ДИРЕКТОР: Сергей Ревалски

 

СЕРТИФИКАТИ:

 

         

 

 

2018-04-13 12:01:46 UTC