Норми и закони

Норми и закони

 

Приложими нормативни изисквания  

  • БДС ISO 9001- 2008 Изисквания към СУК
  • БДС EN ISO/IEC 17025  Общи иизсквания относно компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране
  • БДС EN 14154 -1,2,3 част- Водомери / ISО 4064
  • Европейска директива 2004/22/ЕС за оценяване съответствието на средствата за измерване- 
  • Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти- Европейска директива
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА
  • Закон за техническите изисквания към продуктите

 

2013-04-15 07:30:57 UTC