Норми и закони

Норми и закони

 

Приложими нормативни изисквания  

  •  ISO 9001- 20015 Изисквания към СУК
  • БДС EN ISO/IEC 17025  Общи иизсквания относно компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране
  • БДС EN 14154 -1,2,3 част- Водомери / ISО 4064
  • Европейска директива 2014/32/ЕС за оценяване съответствието на средствата за измерване- 
  • Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти- Европейска директива
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА
  • Закон за техническите изисквания към продуктите

 

2018-04-13 11:48:57 UTC