Добре дошли в сайта на "Беласица" АД

Добре дошли в сайта на "Беласица" АД

"БЕЛАСИЦА" АД е българският производител на водомери и Ваш партньор в бизнеса.  

"Беласица АД" предлага за продажба: битови водомери с дебит от3 до 30m3/h, водомери за сгради Ф50 и Ф100 с дистационно отчитане по индивидуални проекти, резервни части, ВиК окомплектовка. 

"Беласица" АД - е предприятие стабилно работещо на българския пазар от 1965г., реализирайки широк комплекс от продукти за измерване и контрол. Произвежда и предлага средства за измерване на топла и студена вода, газ, електрически апарати, стендова апаратура и услуги в областта на проверката на средства за измерване, обезпечава гаранционно и извънгаранционно обслужване "Беласица" АД - гр. Петрич е акционерно дружество с изцяло частно участие. 

    Особено внимание се отделя на качеството на предлаганите продукти. Осъществява се постоянен контрол на суровините, детайлите и възлите. Заключителен етап на контрола на качеството на водомерите се явява пълната проверка в специализирана,  лаборатория за определяне на метрологичните им характеристики и съответствие с нормативните изисквания. 
 
    Активното внедряване на нови технологии и закупуването на специализирани лицензи поставя продукцията на фирмата в редицата на предпочитаните. 
 
    За годините от основававането, фирмата е завоювала репутация на надежден делови партньор, точно изпълняващ поетите задължения към клиенти, доставчици и сътрудници. 
 
    В своята инженерно-конструкторска дейност фирмата развива и разширява асортимента на продуктите, подобрявайки потребителските им качества и предлага принципно нови по качество и експлоатационни характеристики водомери. 
 
    Надеждността и качеството на водомерите се потвърждава както от сертификатите, така и от 1 500 000 продажби само за последните 10 години. 
 
    Поставяйки клиентите в центъра на нашия бизнес, предлагаме консултиране по индивидуалните потребности и проблеми и предоставяве на специална оферта.
 
 
 

      Декларация на ръководството по безопасността и здравето при работа

Сертификат DAS 88960746/2/O

            Дългосрочният успех на предприятието зависи в голяма степен от знанието, уменията, иновативността и най-вече мотивацията на служителите. В настоящата икономическа ситуация е важно да покажем , че ценим и уважаваме тяхното участие

            Спазванетто на трудовото законодателство и осигуряване на здравословна и безопасна среда подсигурява основните нужди на персонала като част  от общата отговорност към обществото,  околната среда и икономиката .

            Системата за управление на БЗР  обхваща производство, процеси, дейности, работни места, работно оборудване на всички етапи на реализиране на трудовата дейност: проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, процес на експлоатация, реконструкция, модернизация, поддържане, профилактика, ремонт и процесите, свързани с извеждането от действие и ликвидация.

 

           Политиката е насочена към създаване на условия за опазване на здравето на работещите лица и осигуряване на безопасност като се постигне:  

  • Намаляване на загуби и разходи от аварии, трудови злополуки, професионални заболявания и др. свързани с труда заболявания с временна нетрудоспособност
  • Актуална оценка на риска за планиране на подходящи мерки за контрол  
  • Спазване изискванията за безопасност на произвежданата продукция и съдействие за повишаване безопасността на потребителя от продукта
  • Непрекъснато подобряване на БЗР с тенденция към намаляване до пълно ликвидиране на трудовите злополуки, професионалните заболявания, инцидентите, авариите

 

Обявяването на фирмената политика, нейното изучаване и възприемане от целия персонал е важен момент за ефективно управление на БЗР. На тази основа се постига мотивираност на персонала и се изработват механизмите за осъществяването й.

 

Политиката по БЗР се осъществява чрез:

•   Регламентиране на вътрешни правила, които при безопасно функциониране и изпълнение на процедурите и спазването на приложимото законодателство създават условия за постоянно подобряване на отделните елементи и на цялостната система за управление на безопасността и здравето при работа

•   Осигуряване на участие на работещите в системата за управление на БЗР. В процеса на разработване и прилагане на мерките се отчита мнението на работещите, а преди приемане от ръководството се обсъжда в КУТ

•   В общата стратегия на обучение и квалификация, обучението на персонала по теми, свързани с БЗР, е съществено, необходимо и задължително.

•   Организация и отчет на мерките по БЗР

   Подобряване на ефективността на СУБЗР , като се въвеждат промени в условията на труд и организацията на работа;  

•   Превантивни и контролни мерки във фирмата са следствие от контрола, наблюдението, измерванията и оценката на резултатите от прилагането на системата за управление.

Преките ръководители и ръководителите на звена и отговорните длъжностните лица, както и членовете на КУТ следят за осигуряването на безопасни условия на труд и спазването на правилата за здраве и безопасност по време на работа от персонала                                                                                                              ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: инж. Хр. Банчев

.Сертификат № DAS 59427949/2/E

                          Политика по околната среда

 

Ръководството на „БЕЛАСИЦА” АД официално декларира , че опазването на околната среда за нашата фирма означава двупосочен процес на  отговорност пред клиентите и обществото за качеството на жизнена среда от една страна ,  а от друга  е добра реклама и изгражда доверие в дейността и продуктите ни.

Внедрената и ефективно действаща система за управление на околната среда е предпоставка екологичните проблеми на обществото да станат част от мисленето и действията на всички сътрудници.

Задачите по опазване на околната среда се отнасят към един от факторите  за постигане на удовлетвореност на клиентите и другите заинтересовани страни.

-  Вложените материали, съгласно изискванията на нормативните документи и предназначението на продуктите , са безвредни за здравето на човека. Основни материали са месинг и пластмаса, които подлежат на вторична преработка и рециклиране.

  • Производствените и спомагателни процеси са на добро технологично ниво и с незначително въздействие върху околната среда

Всеки сътрудник познава политиката на ръководството и  е наясно , че функциониращата  система за управление на околната среда не е закостеняла  ,  а винаги ще се предизвикват процеси на подобрения .

 

            Политиката е насочена към постигане на :

  • Непрекъснато подобряване на продуктите, процесите и системата за управление  на околната среда за  предотвратяване на замърсяването на околната среда, намаляване на вложените цветни метали, пластмаси и енергоемкостта на продуктите, недопускане използването на вредни вещества и смеси в продукцията, намаляване на отпадъците чрез повишаване надеждността и експлоатационния срок на произвежданите продукти.
  • Приобщаване и мотивиране на целия персонал за постигане на целите чрез повишаване на квалификацията и компетентността .
  • Поддържане  на съответствие с изискванията на действащите нормативни разпоредби и изискванията на други организации ( партньори, неправителствени, обществени и др.) за опазване на околната среда.
  • Системен контрол и анализ на производствените дейности за откриване и предотвратяване на потенциални опасности  за замърсяване  на околната среда
  • Откриване и коригиране на съществуващи проблеми и предотвратяване на повторното им появяване.

 

Чрез оповестяване на политиката на фирмата на обществото чрез интернет, а на дистрибутори и партньори - на семинари и с рекламни материали, ръководството декларира своята съпричастност с проблемите по опазване на околната среда

 

 

2018-05-25 11:10:53 UTC