Полезна информация

Полезна информация

 

         Видове водомери

         Разходът на питейна вода за всеки имот се измерва чрез измервателен уред-водомер. Водомерите трябва да са изправни и пломбирани. Имотите, които се водоснабдяват, най-общо се разделят на два вида: Индивидуални и Сгради - етажна собственост.

        При индивидуалните имоти (къщи, обществени сгради,търговски помещения и стопански предприятия), ползващи вода за технологични нужди, водата се измерва само с един водомер, монтиран на свързващото водопроводно отклонение.

       При сградите етажна собственост има два вида водомери:

1. Общ (централен водомер), които измерва цялото подадено количество вода в сградата. Общият водомер дава възможност да се контролират и откриват навреме нарушения или технически неизправности по вътрешно-сградната водопроводна мрежа.

2. Индивидуални (контролни) водомери. Монтират се в апартаменти, магазини или офиси, които са части от етажната собственост. С тях се измерва консумацията на студена и топла (при топлофицирани сгради) вода.

Водомерите са собственост на абонатите и тяхно задължение е да ги закупят и монтират. Отговорността по поддръжката, проверката и ремонта на тези водомери е на абоната.

      Отчитане на водомери

     Водомерите се отчитат от инкасатори /проверител водомери/. Вземането на показания е свързано с посещаването на домовете на гражданите. Всеки абонат, откривайки партида за апартаментните водомери, поема и задължението да осигурява на легитимирани длъжностни лица свободен достъп за отчитане, проверка и евентуално прекъсване на водомерите. При невъзможност да се осигури достъп за отчет на контролните (апартаментни водомери), може да съобщите числата, отчетени от Вас или да уговорите удобен час и ден за отчитане с инкасатора. При невъзможност да се изпълнят горните условия, максимум до два отчетни периода се начислява служебна консумация.

Инкасатор /проверител водомери/ отчита централния и апартаментните водомери, като разликата, оставаща на централния водомер, се разпределя пропорционално на индивидуалната консумация или по приет от общото събрание на входа начин.

    Къде да се търсят причините в големите разлики, оставащи към централния водомер:

• Лошо състояние на вътрешната инсталация;

• Нерегламентирани преустройства на вътрешно-сградната инсталация и включване на ползватели без контролен водомер;

• Липса на пломби на холендерите на водомерите;

• Неизвършени периодични проверки в регламентираните срокове.

    Проверка на водомерите

    Изисквания към водомерите, използвани за измервания, свързани с търговски плащания, съгласно Закона за измерванията на ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР /Главна дирекция „Метрологичен надзор"/

Периодичност на проверките:

Водомери с Qn (Q3) < 15m3/h - 5 години

Водомери с Qn (Q3)> 15m3/h - 2 години

Водомери монтирани след общ водомер - 10 години

Комбинираните водомери с Qn (Q3)> 15m3/h -2 години

/ Информацията е актуална към 01.01.19г./

     Водомерът може да се сваля за ремонт само от служител на "ВиК"дружеството, който изготвя протокол за демонтаж с данните за фабричния номер на водомера, както и показанията му. След всяка проверка, ремонт (демонтаж и монтаж) на арматури и водомери, се пломбира холендера на арматурно-водомерния възел от представители на "ВиК". Всякакви манипулации, извършени без знанието на "ВиК", се смятат за нарушение.

     Модели водомери

    Ето някои примери как да отчитате най-често срещаните модели водомери:

   Черните цифри показват кубическите метри, а червените - литрите. Стрелката показва милилитрите.При съставянето на сметката Ви се използват само изразходваните кубически метри.

Така става отчитането на водомери Беласица сух тип

   Черните стрелки показват   кубическите метри, а червените - литрите. При съставянето на сметката Ви се използват само изразходваните кубически метри.  

Така става отчитането на всички водомери Беласица/4к мокър стрелкови тип/

   Цифрите показват кубическите метри, а стрелките - литрите. При съставянето на сметката Ви се използват само изразходваните кубически метри.

Така става отчитането на всички водомери Беласица /4к мокър комбиниран тип/

 

Изисквания към индивидуалните водомери, за да бъдат монтирани и въведени в експлоатация

Да имат Сертификат за одобряване на изследвания тип; Одит на производителя от сертифициран орган;

Декларация за съответствие от производителя; Да имат маркировка в съответствие с Директива 2014/32/ЕС

Графично изображение на маркировката за съответствие на водомери

SK хх - година на издаване на сертификата ( Ревизия хх)

MI001 - измерително средство- водомер SMUxxx - номер на сертификата

Върху всеки водомер трябва ясно и неизличимо да бъдат обозначени потвърдените стойности, без да е необходимо разглобяване на водомера:

 • Имена на производителя или негово лого и пощенски адрес;
 • тип на водомера;
 • мерни единици;
 • числени стойности за Q3 и отношението Q3/Q1;
 • фабричен номер и година на производството (първите две цифри от номера са годината на производство);
 • номер на ЕО сертификат + номер на нотифицирания орган;
 • най-високото допустимо налягане ,ако се различава от 1МРа;
 • буквата V или Н, ако водомерът може да работи само във вертикално или само в хоризонтално положение;
 • клас на загуба на налягане, ако се различава от р 63;
 • клас на климатичните условия и механичната среда;
 • клас на чувствителност на профила на потока; посока на потока;

Осигуряване срещу нерагламентирано вмешателство-поставяне на пломби с фирмени знаци , свързващи брояча и корпуса като предпазна мярка против вмешателство.

    Какви са условията за узаконяване на водомерите?

   Узаконяването на водомерите за студена и топла вода се извършва чрез пломбирането им към водопроводната тръба с пластмасова пломба. Водомерите се пломбират, когато:

• не са изминали повече от 10 години от последната метрологична проверка;

• не е прекъсната връзката на оловната пломба към водомера;

• водомерът няма външни повреди и циферблатът му е чист;

• броячният механизъм не е блокирал;

• всички изисквания на производителя за монтаж на водомерите са спазени, - водомерът е произведен не по-рано от годината предшестваща монтажа и пломбирането му.

Наредбата за средствата за измерване, конто подлежат на метрологичен контрол гласи:

     Първоначалната проверка на средства за измерване има срок на валидност до края на календарната година, следваща годината на проверката, освен ако в наредбата по чл.28 е определен друг срок.

 

2019-07-15 12:00:06 UTC