РАДИО

РАДИО

     Предназначение: Системата е предназначена за дистанционен контрол и отчитане на данните за потреблението на вода на разстояние до 50м в сгради и до 200м при пряка видимост. Всички предлагани водомери, могат да бъдат реализирани с радио модул за отчитане.

     Варианти за изпълнение:

     Първи вариант /walk-by/ на системата се състои от водомери Беласица, модул за радио предаване на данните, който може да бъде монтиран в последствие, без демонтаж на водомера, и мобилна събирателна станция (суматор/таблет) която приема информацията и я прехвърля към сървъра на ВиК дружеството. Всяка събирателна станция (суматор/таблет) може да приеме и съхрани данните на голям брой абонати, групирани по файлове.

 

 

     Втори вариант /FIX/ на системата се състои от водомери Беласица, модул за радио предаване на данните, антена и смарт устройство и приемник на данните към сървъра на ВиК дружеството. При тази система няма нужда от посещение на инкасатор на адреса на клиента, данните за потреблението се прехвърлят в реално време към сървъра на ВиК дружеството.

     Какво представлява водомера с радиоотчитане

• Работи с радиосигнал на разрешена за излъчване честота 868MHz .

• Мощност на излъчването е около от 10 mW.

• Покрива разстояние до 200 m при пряка видимост. В жилищна сграда - зависи от типа на сградата и мястото на водомера, но не по-малко от няколко етажа.

• Всеки водомер е номериран с фабричния си номер, който се присъединява към адреса и името на собственика. На един собственик може да се присъединят няколко водомера.

• Отчитането става със събирателна станция с дисплей. Една събирателна станция може да има практически неограничен брой абонати, групирани по файлове.

     Преимущества

• Сменя се начина на броене на импулсите. Няма никаква възможност да се манипулира датчика с магнит или каквото и да е електро-магнитно поле.

• Не се влияе от влага и конденз.

• За постигане на по-голямо разстояние -всеки водомер може да препредава данни. Т.е. да изпълнява ролята на междинна станция (repeater). Така може да се свързват последователно до б броя водомери.

• Намалена е още консумацията, а батерията е с по-дълъг живот -около 7-10 години, като има вградена функция за замерване на батерията и подаване на сигнал към отчетника при проблем или вмешателство.

     По желание на абонатите може да се инсталира стационарна станция за информация на абонатите. На дисплей се изписват последователно всеки един отчетен водомер.

     Събирателната станция е свързана с мобилната посредством радиовръзка (за близки разстояния). Като опция стационарната станция може да се свързва с отчетника посредством кабелен или безжичен интернет (Wi Fi), посредством GSM модул - вграден в него. Събирането на данни тогава може да се извършва дистанционно през интернет мрежата, по GPRS връзка или посредством SMS съобщения.

     Предимства на предлаганите от нас системи за дистанционно отчитане на водомери:

• Опростена система /без нужда от окабеляване/

• Отчитане на данните без влизане в жилището на абоната

• Независимо енергозахранване от литиева батерия с живот до 10 години

• Електронно отчитане на данните и компютърна обработка

• Възможност за изборно снемане на данни на абонат

• Невъзможност за грешно отчитане и манипулации • Възможност за контрол чрез механичен брояч

• Излъчване на освободена от лиценз честота

• ВиК дружеството отчита разхода без допълнителна такса за обслужване

• В рамките на 5 минути проверителят на водомери може да отчете сграда със 100 водомера

• Съставяне на фактурите ежемесечно, на база актуална информация за консумацията без да се налага автоматично изчисляване на дължимите суми

     Нормативни изисквания

-чл.30, от Наредба ÿ4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации: „Чл. 30. (2) Индивидуалните водомерно-арматурни възли за студена вода и за гореща вода за битови нужди за нови жилищни сгради се проектират с водомери с импулсни изводи за дистанционно отчитане.

(3) Отчитащите електронни уреди на водомерите по ал. 2 се инсталират в метално табло, което се разполага в помещението след общия водомерно-арматурен възел.

(4) Допуска се таблото по ал. 3 да бъде разположено в други подходящи и лесно достъпни помещения или обособени места за общо ползване в сградите, когато е необходимо да бъде изпълнено условието за допустимо разстояние между водомерите и отчитащите електронни уреди съгласно техническата спецификация на водомера."

     Изпълнение

     Беласица АД оферира и изпълнява цялостни системи за дистанционно отчитане с радиовръзка, включващо: водомери, радио модули устройства за отчитане и контрол, шеф монтаж, настройка на системата и гаранция. Услугата се предлага за цели сгради или етажни собствености, както за нови, така и за стари сгради.

2022-10-12 12:32:55 UTC