Политика и качество

Политика и качество

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

НА РЪКОВОДСТВОТО НА “БЕЛАСИЦА” АД  ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО И ОКОЛНА СРЕДА

           “БЕЛАСИЦА” АД гр.Петрич е дружество с 57-годишен опит в производството на средства за измерване и изпитване и електрически апарати.

Внедрявайки и поддържайки интегрирана Система за управление на качеството и околната среда,като неизменна част от цялата политика и стратегия на фирмата, си поставяме за цел непрекъснато да удовлетворяваме изискванията, потребностите и очакванията на клиентите си като им предлага качествени продукти и услуги, чрез усъвършенстване на Системата за управление на качеството съгласно ISО 9001:2015, и непрекъснато подобряване работата по отношение опазване на околната среда в съответствие с изискванията на ISО 14001:2015, при прилагане на съответните нормативни изисквания.

  Ние желаем да създадем за нашите клиенти, а също за нас предимство пред конкуренцията в областите на:

  - стопанската изгода,

   - качество и надеждност,

- нестандартни решения,

- гарантирано обслужване,

- опазване на околната среда

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

      В условията на непрекъснато увеличаваща се конкуренция , на стесняващ се пазар и чести промени в нормативните изисквания, ръководството и екипа на фирмата си поставят следните цели:

  • Въвеждане и поддържане на стандарти за продуктите, отчитайки строгата нормативна рамка на  дейността:

OIML R 49-1:2013,- Водомери, предназначени за измерване на студена питейна вода и топла вода : част1Метрологични и технически изисквания,

OIML R49-2:2013 - Водомери, предназначени за измерване на студена питейна вода и топла вода:част 2 Методи на изпитване

OIML R49-3 :2013 Водомери, предназначени за измерване на студена и топла питейна водам, част 3- Форма на докладване на теста

ISO 4064:2014 ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА И ЗА ТОПЛА ВОДА

ISO 4064-1:2017 Част 1: Метрологични и технически изисквания

ISO 4064-2:2017 Част 2: Методи за изпитване

ISO 4064-3:2014 Част 3: Форма на доклада от теста

ISO 4064-5:2017 Част 5: Изисквания за монтаж

  • Постоянно подобряване на  Система за управление на качеството на основата на  ISО 9001:2015, осигуряваща подобряване на организационната дейност на фирмата и изпълнение на регламентираните и прогнозирани изисквания на потребителите и да изпълнява и поддържа изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.
  • Пускане на пазара и в действие на водомери, които чрез оценка на съответствието  гарантират изпълнение на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценка на съответствието на средства за измерване, въвеждаща Директива 2014/32/ ЕС на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на средства за измерване
  • Изграждане и утвърждаване на представата за фирмата като отговорна и загрижена за клиентите чрез:

- предлагане на нови, отговарящи на последните тенденции в сектора продукти

- индивидуално решаване и конфигуриране при изпълнение на проектите

- разширяване на гаранционното и извънгаранционно обслужване чрез нови отношения с партньори и подизпълнители

-  въвеждане на нови технологични решения с икономически ефект

- системно информиране и обучаване за новите предимства на възможно най-широк кръг партньори и клиенти

Качеството на водомерите тип  BSJ 2,5; BSJ 4;  BSJ 4М; BMJ 4 ; BMJ 6.3;  BMJ 10;    BMJ 16; BTV25-R; BTV25;  BTV40; BTV63; BTV 100  се основава на поетите ангажименти при оценката на съответствието за изпълнение на техническите изисквания  и прилагане и поддържане на одобрената система по качество за производството, контрола на крайния продукт и изпитването на водомерите.

 И за останалите типове водомери нашето качество се определя от  законовите регламенти и техническите правила за извършване на ремонт  и последваща проверка след ремонт на произведените в предприятието водомери.

Нашите правила за качество важат и за вътрешните отношения клиент-доставчик.

ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА

Задачите по опазване на околната среда се отнасят към един от факторите  за постигане на удовлетвореност на клиентите и другите заинтересовани страни.

ПОЛИТИКАТА Е НАСОЧЕНА КЪМ ПОСТИГАНЕ НА:

  • Непрекъснато подобряване на продуктите, процесите и системата за управление  на околната среда за  предотвратяване замърсяването на околната среда.
  • Приобщаване и мотивиране на целия персонал за постигане на целите чрез повишаване на квалификацията и компетентността .
  • Спазване на всички изисквания и поети ангажименти за опазване на околната среда.
  • Системен контрол и анализ на дейностите за откриване и предотвратяване на потенциални опасности  за замърсяване  на околната среда
  • Своевременно и изпреварващо откриване и коригиране на съществуващите и недопускане на потенциалните проблеми .
  • Откриване и коригиране на съществуващи проблеми и предотвратяване на повторното им появяване.

   ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ:

  1.Системно откриване и решаване на проблемите, свързани с качеството и околната среда.

  2.Осигуряване пълна прозрачност на дейността по разработване и поддържане на СУКОС за членовете на дружеството, клиентите и широката общественост.

  3.Усъвършенстване на взаимно изгодно сътрудничество с доставчици и потребители.

  4.Регламентиране на ясни взаимоотношения, компетенции и отговорност в работата на звената  в дружеството.

  5.Извършване на периодични вътрешни одити във всички звена на дружеството за функциониране на Системата за управление на качеството и околната среда.

  6.Планомерно и системно подобряване на качеството и въздействието върху околната среда на продукцията на основата на личното участие на всеки сътрудник от дружеството.

  7.Осигуряване на необходимите ресурси за функциониране на системата и изпълнение на планираните подобрения.

СЕРТИФИКАТИ:

 

       

 

 

 

 

2023-09-07 08:50:52 UTC